Regulamin

Regulamin świadczenia usług przewozowych

§ 1

1. Regulamin niniejszy określa warunki i zasady świadczenia przez: Ekurier Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowskich Górach, przy ulicy Oświęcimskiej 2, (zwaną dalej „Ekurier”), zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000358967, o numerze NIP 6452505842 i numerze REGON 241641956, z kapitałem zakładowym 20000,00 zł, usług przewozu przesyłek na terenie Unii Europejskiej (zwanych dalej ,,usługami” lub ,,usługą”) oraz nieodpłatnych usług elektronicznych w nim opisanych. Niniejszy regulamin nie dotyczy umów zawieranych z przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 ustawy Kodeks Cywilny;
2. Przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem rzeczy.
3. Podstawą prawną świadczonych usług jest ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe – tekst jednolity Dz. U. z 2000 nr 50 poz. 601 ze zm., zwana w dalszej części Regulaminu  „Prawem przewozowym”, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16,poz. 93 ze zm.),  zwana dalej Kodeksem Cywilnym oraz ustawa z 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz.U. z 24.06.2014 r. poz. 827).

§ 2

Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
1. Zleceniobiorca - Ekurier Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowskich Górach, przy ulicy Oświęcimskiej 2, ( zwaną dalej „Ekurier” ), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000358967, o numerze NIP 6452505842 i numerze REGON 241641956.
2. Dni robocze - nie obejmują sobót, niedziel, a także dni ustawowo wolnych od pracy;
3. Nadawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,  wysyłający przesyłkę do Odbiorcy;
4.  Odbiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna wskazana przez Nadawcę jako odbiorca przesyłki;
5. Zleceniodawca - podmiot który zleca Ekurier wykonanie usługi przewozowej lub pocztowej, Zleceniodawcą może być Nadawca, Odbiorca lub osoba trzecia;
6. Strony  - Zleceniodawca oraz Ekurier, zawierający umowę przewozu;
7. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca umowę przewozu niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
8. Przewóz przesyłek - świadczone przez Ekurier usługi nie mające charakteru powszechnego i nie stanowiące usługi pocztowej, polegające na zarobkowym, przyspieszonym przewozie i doręczaniu przesyłek w przewidywanym lub gwarantowanym terminie zgodnie z przepisami Ustawy z 15.11.1984 r. prawo przewozowe (tekst jednolity) Dz.U. nr 50, poz.601 z 2000 r. ze zm.;
9. Przesyłka - paczki, pakunki, koperty, pojemniki lub worki przyjmowane, przewożone i doręczane w ramach jednego listu przewozowego;
10. Przewoźnik – wyspecjalizowany podmiot, któremu Zleceniodawca zleca wykonanie umowy przewozu:

- FedEx Express Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00 - 526), przy ul. Kruczej 16/22, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000037973, (zwanym ,,FexEx”);
- DHL Express (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 823), przy ul. Osmańskiej 2, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000047237, (zwanym ,,DHL”);
- UPS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00 – 867), przy ul. Jana Pawła II 27, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000022113, (zwanym ,,UPS”); 
- DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-274), przy ul. Mineralna 15, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000028368, (zwanym ,,DPD”);
- GLS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Głuchowo (62-052) Komorniki, przy ul. ul. Tęczowa 10  zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000005009, (zwanym ,,GLS”); 
- Geis Parcel PL Sp. z o. o. z siedzibą w (95-010) Stryków, przy ul. Sosnowiec-Pieńki 7, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000326471 (zwanym „Geis”);
- Poczta Polska S.A. z siedzibą w (00 – 940) Warszawa, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000334972 (zwanym „Pocztex”);
- InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w (30-552) Kraków, przy ul. Wielickiej 28, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000418380 (zwanym „InPost”);
- Raben Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gądkach k. Poznania, przy ul. Poznańskiej 71, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000044200 (zwanym „Raben”);
- ROHLIG SUUS Logistics S.A. z siedzibą (02-235) Warszawa, ul. Równoległa 4A, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000328793 (zwanym „Rohlig Suus”);
- Hellmann Worldwide Logistics Polska Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w (05-090) Raszynie, przy ul. Sokołowskiej 10, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000344496 (zwanym „Hellmann”);
- TNT Express Worldwide Poland Sp. z o.o. z siedzibą w (03-236) Warszawa, ul. Annopol 19, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000357766 (zwanym „TNT”).

11. Kurier – osoba fizyczna wykonująca czynności mające na celu wykonanie umowy przewozu przesyłki, tj. przyjmowanie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki;
12. List przewozowy - dokument stanowiący dowód zawarcia umowy przewozu;
13. Waga - całkowita waga przesyłki  wraz z opakowaniem wyrażana w kilogramach, dekagramach i gramach;
14. Strona internetowa serwisu - służąca do zamawiania usług kurierskich i zarządzania przesyłkami platforma internetowa dostępna pod adresem www.ekurier.pl;
15. Zamówienie – składane przez Zleceniodawcę zlecenie wykonania usługi przewozu rzeczy;
16. Usługa - udostępnienie przez Zleceniodawcę usług kurierskich i przewozowych świadczonych przez Przewoźnika.
17. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające określonemu podmiotowi przechowywanie informacji kierowanych  do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

§ 3

1.  Treść niniejszego Regulaminu może być utrwalona nieodpłatnie w każdym czasie poprzez wydrukowanie, zapisanie na trwałym nośniku lub pobranie ze strony internetowej serwisu za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej tego serwisu.
2. Regulamin oraz ogólne warunki świadczenia usług przez przewoźników, którym Zleceniobiorca zleca wykonanie usługi przewozu  dostępne są na stronie:
- Regulamin oraz ogólne warunki świadczenia usług przez przewoźnika DHL - dostępne są na stronie: http://www.dhl.com.pl;
- Regulamin oraz ogólne warunki świadczenia usług przez przewoźnika UPS - dostępne są na stronie: http://www.ups.com;
- Regulamin oraz ogólne warunki świadczenia usług przez przewoźnika Geis - dostępne są na stronie: http://www.geis.pl;
- Regulamin oraz ogólne warunki świadczenia usług przez przewoźnika DPD - dostępne są na stronie: http://www.dpd.com.pl;
- Regulamin oraz ogólne warunki świadczenia usług przez przewoźnika GLS - dostępne są na stronie: http://www.gls-group.eu;
- Regulamin oraz ogólne warunki świadczenia usług przez przewoźnika Fedex – dostępne są na stronie: http://www.fedex.com/pl;
- Regulamin oraz ogólne warunki świadczenia usług przez przewoźnika Pocztex – dostępne są na stronie: http://www.pocztex.pl;
- Regulamin oraz ogólne warunki świadczenia usług przez przewoźnika InPost – dostępne są na stronie: http://www.inpost.pl;
- Regulamin oraz ogólne warunki świadczenia usług przez przewoźnika Raben – dostępne są na stronie: http://www.polska.raben-group.pl;
- Regulamin oraz ogólne warunki świadczenia usług przez przewoźnika Rohlig Suus – dostępne są na stronie: http://www.suus.com;
- Regulamin oraz ogólne warunki świadczenia usług przez przewoźnika Hellmann – dostępne są na stronie: http://www.hellmann.net/pl/poland;
- Regulamin oraz ogólne warunki świadczenia usług przez przewoźnika TNT – dostępne są na stronie: http://www.tnt.com.
3. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez Zleceniobiorcę jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami.
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu, po ich uprzednim zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę, stanowią integralną część umowy przewozu chyba, że stosowna umowa zawarta przez Strony w formie pisemnej stanowi inaczej. W przypadku, gdy zamówienie nie jest składane przez Zleceniodawcę za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego w serwisie internetowym www.ekurier.pl, podpisanie przez niego listu przewozowego w stanowi dowód zawarcia umowy przewozu, a także dowód zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu oraz Cennika.
5. Przed złożeniem zamówienia Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu  i akceptuje jego postanowienia, a także wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy przewozu. Akceptując Regulamin Zleceniodawca zgadza się z jego wszystkimi postanowieniami, zobowiązując się ich przestrzegać.
6. Po złożeniu zamówienia, Zleceniodawca otrzyma – na adres poczty elektronicznej wskazany podczas składania zamówienia - wiadomość  będącą potwierdzeniem złożenia Zamówienia. Wiadomość ta zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, w tym list przewozowy w formie elektronicznej, łączną cenę za wykonanie usługi (w tym koszt ubezpieczenia przesyłki o ile umowa ubezpieczenia została zawarta), sposób i termin wykonania umowy, sposób i termin zapłaty. Wraz z potwierdzeniem złożenia zamówienia Zleceniobiorca prześle Zleceniodawcy treść niniejszego Regulaminu na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zleceniodawcę w formularzu zamówienia. 

§ 4

1. Zakres działalności Ekurier obejmuje obszar całej Unii Europejskiej.
2. Ekurier świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej przez siedem dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Zamówienia realizowane są w terminach określonych na stronie internetowej serwisu.
3. Kontakt ze Zleceniobiorcą  można uzyskać:
- telefonicznie pod numerami telefonu: 512 130 610,  737 470 870, 32 7500900 od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00;
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@ekurier.pl;
- osobiście w siedzibie Zleceniobiorcy pod adresem Tarnowskie Góry ul. Oświęcimska 2 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00;
- pisemnie – adres do korespondencji Ekurier Sp. z o.o. Tarnowskie Góry ul. Oświęcimska 2;
- pisemnie, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.ekurier.pl w zakładce kontakt.
4. W celu skorzystania z usługi za pomocą serwisu na stronie internetowej www.ekurier.pl, Zleceniobiorca  powinien posiadać:  aktywny adres e-mail, dostęp do internetu, przeglądarkę internetową Internet Explorer (w wersji nie starszej niż 7.0) lub Mozilla FireFox (w wersji nie starszej niż 3.0) lub Chrome (wszystkie wersje), bądź Opera (w wersji nie starszej niż 2), włączoną obsługę Java Script.
5. W celu ochrony przed nieuprawnionym pozyskiwaniem i wykorzystaniem, w tym modyfikowaniem danych Zleceniodawcy przez osoby nieuprawnione, Zleceniodawcy powinni stosować takie środki techniczne, które zminimalizują opisane powyżej zagrożenia. W szczególności, system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień, skuteczną zaporę bezpieczeństwa, zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa, aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej, oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF. Ponadto, w przypadku rejestracji na stronie internetowej www.ekurier.pl, Zleceniodawca nie powinien udostępniać osobom trzecim do tego nieuprawnionym hasła. Zleceniobiorca nie zwraca się nigdy do Zleceniodawcy o udostępnienie hasła logowania.
6. Zleceniobiorca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Zleceniodawcę ze strony internetowej serwisu, zapisywane są przez serwer Zleceniobiorcy na dysku twardym urządzenia końcowego Zleceniodawcy. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie strony internetowej serwisu na urządzeniach końcowych Zleceniodawcy. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Zleceniodawcy oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w jego urządzeniach końcowych ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Zleceniodawca  może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Zleceniodawca zaznacza jednak, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej serwisu.

§ 5

1. Ekurier jest obowiązany do wykonania poleceń Zleceniodawcy, Odbiorcy lub Nadawcy w zakresie zmiany umowy przewozu, chyba że:
a) polecenie jest niewykonalne;
b) wykonanie polecenia spowodowałoby zakłócenia w eksploatacji;
c) wykonanie polecenia naruszałoby obowiązujące przepisy;
d) nie zachowano szczególnych warunków obowiązujących w tym zakresie.
2. O niemożności wykonania polecenia przewoźnik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić uprawnionego.
3. Należności wynikłe wskutek zmiany umowy przewozu ponosi odpowiednio Nadawca lub Odbiorca zależnie od tego, który z nich wprowadza zmiany.
4. Nadawca może zamieścić w liście przewozowym wskazówki co do postępowania z przesyłką na wypadek:
a) przeszkody w przewozie powodującej niemożność wykonania umowy zgodnie z warunkami określonymi w liście przewozowym;
b) przeszkody w wydaniu powodującej niemożność wydania przesyłki w miejscu przeznaczenia odbiorcy określonemu w liście przewozowym.
Jeżeli w liście przewozowym brak takich wskazówek, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w pkt a i b, Ekurier lub podmiot, któremu Ekurier zlecił wykonanie umowy, zwraca się o nie do Nadawcy.

§ 6

1. Z przewozu wyłączone są rzeczy:
a) których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów prawa;
b) które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia, jakimi Ekurier posługuje się w celu wykonania usługi, bądź ze względu na warunki drogowe danej gałęzi transportu nie nadają się do przewozu;
c) niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicja;
d) które spowodowałoby naruszenie przepisów określających warunki wykonywania przewozów drogowych, przepisów określających warunki pracy kierowców, przepisów ruchu drogowego lub przepisów o drogach publicznych;
2. Ponadto Ekurier nie przyjmuje do przewozu przesyłek:
a) zawierających narkotyki lub leki i środki psychotropowe, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje;
b) zawierających żywe rośliny i zwierzęta;
c) zawierających zwłoki i szczątki zwłok ludzkich;
d) mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;
e) zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne.
3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Zleceniodawcę powyższych postanowień Ekurier może odmówić wykonania usługi.
4. Zleceniodawca ponosi wobec Ekurier i osób trzecich odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe wskutek naruszenia przez Zleceniodawcę postanowień § 6 niniejszego Regulaminu, jeżeli na skutek naruszenia owych postanowień, doszło do wyrządzenia szkody Ekurier lub osobie trzeciej.
5. Ekurier może odmówić wykonania usługi oprócz sytuacji określonych w ust. 1 i 2 powyżej, w przypadku:
a) niemożności jej wykonania w terminie wskazanym przez Zleceniodawcę, bądź w przypadku braku możliwości doręczenia przesyłki do miejsca wskazanego przez Zleceniodawcę,
b) niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Zleceniodawcę,
c) gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub jej wagi nie zgadza się ze stanem faktycznym.

§ 7

1. W celu wykonania usługi, Ekurier zastrzega sobie prawo przekazywania zleceń przewozowych firmom zewnętrznym (przewoźnikom), które prowadzą działalność związaną ze świadczeniem usług transportowych oraz przewozowych, tj.:
- FedEx Express Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00 - 526), przy ul. Kruczej 16/22, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000037973, (zwanym ,,FexEx”);
- DHL Express (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 823), przy ul. Osmańskiej 2, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000047237, (zwanym ,,DHL”);
- UPS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00 – 867), przy ul. Jana Pawła II 27, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000022113, (zwanym ,,UPS”); 
- DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-274), przy ul. Mineralna 15, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000028368, (zwanym ,,DPD”);
- GLS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Głuchowo (62-052) Komorniki, przy ul. ul. Tęczowa 10  zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000005009, (zwanym ,,GLS”); 
- Geis Parcel PL Sp. z o. o. z siedzibą w (95-010) Stryków, przy ul. Sosnowiec-Pieńki 7, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000326471 (zwanym „Geis”);
- Poczta Polska S.A. z siedzibą w (00 – 940) Warszawa, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000334972 (zwanym „Pocztex”);
- InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w (30-552) Kraków, przy ul. Wielickiej 28, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000418380 (zwanym „InPost”);
- Raben Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gądkach k. Poznania, przy ul. Poznańskiej 71, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000044200 (zwanym „Raben”);
- ROHLIG SUUS Logistics S.A. z siedzibą (02-235) Warszawa, ul. Równoległa 4A, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000328793 (zwanym „Rohlig Suus”);
- Hellmann Worldwide Logistics Polska Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w (05-090) Raszynie, przy ul. Sokołowskiej 10, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000344496 (zwanym „Hellmann”);
- TNT Express Worldwide Poland Sp. z o.o. z siedzibą w (03-236) Warszawa, ul. Annopol 19, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000357766 (zwanym „TNT”).
2. Złożenie zamówienia usługi przewozu przesyłki przez Zleceniodawcę następuje poprzez zgłoszenie dokonane w siedzibie Zleceniobiorcy pod adresem wskazanym w § 1 Regulaminu, bądź w formie elektronicznej – poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie – www.ekurier.pl po uprzednim zalogowaniu się.
3. Zleceniobiorca nie pobiera żadnych opłat za komunikację ze Zleceniodawcą, Nadawcą ani Odbiorcą z tytułu wykorzystania środków porozumiewania na odległość, a Zleceniodawca, Nadawca lub Odbiorca poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
4. W trakcie składania zamówienia Zleceniodawca w sposób rzetelny oraz zgodny z rzeczywistym stanem rzeczy wypełnia wymagane pola formularza zamówienia. W trakcie składania zamówienia, lecz przed zakończeniem procedury jego składania, Zleceniodawca zostanie poinformowany za pośrednictwem komunikatu na stronie internetowej serwisu o całkowitej cenie usługi (w tym należności z tytułu podatku VAT) i przewidywanym terminie jej wykonania, o sposobie i terminie zapłaty, a także o konieczności poniesienia dodatkowych kosztów w przypadku  zaistnienia przesłanek do ich naliczenia zgodnie z cennikiem.  Wysłanie zamówienia  przez Zleceniodawcę  do Zleceniobiorcy następuje poprzez naciśnięcie pola oznaczonego ,,zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4a. Konieczność poniesienia dodatkowych kosztów powstaje w przypadku:
podania w liście przewozowym danych niezgodnych z faktycznym stanem rzeczy tj. przeadresowania przesyłki, doręczenia przesyłki w sobotę, zwrotu przesyłki do nadawcy, przeważenia przesyłki (inna waga rzeczywista niż podana), pustego dojazdu (brak przesyłki przygotowanej do wydania kurierowi w umówionym czasie i miejscu/kurier nie zastanie nikogo), element niestandardowy (niestandardowy kształt, wielkość lub waga przesyłki), magazynowania przesyłki, ręcznego wypisania listu przewozowego przez kuriera, czas oczekiwania kuriera, przekroczenie podanych parametrów przesyłki, weryfikacja przesyłki jako niestandardowej, inne podane w cenniku usług dodatkowych.

4b. Podstawą dla obciążenia Zleceniodawcy kosztem usługi dodatkowej według cennika usług dodatkowych, wskazanego w pkt. 4c. niniejszego regulaminu, jest obciążenie Zleceniobiorcy z tytułu zaistnienia zdarzenia powodującego naliczenie dodatkowych kosztów przez Przewoźnika.

4c. Cennik usług dodatkowych 
Lp.
Usługa dodatkowa
Cena maksymalna
1
Przeadresowanie przesyłki
350,00 zł

2
Doręczenie w sobotę
200,00 zł

3
Zwrot do nadawcy
500,00 zł

4
Przeważenie
500,00 zł

5
Pusty podjazd
30,00 zł

6
Element niestandardowy
500,00 zł

7
Magazynowanie
4,00 zł / dzień

8
List ręczny
20,00 zł

9
Czas oczekiwania kuriera
10,00 zł/ każde rozpoczęte 10 minut
10
Przekroczenie deklarowanych parametrów przesyłki
500,00 zł

11
Weryfikacja przesyłki jako niestandardowej
500,00 zł


5. Po zawarciu umowy o świadczenie usługi/usług przewozowych za pośrednictwem internetu, Zleceniobiorca prześle Zleceniodawcy wypełniony formularz listu przewozowego oraz informacje o którym mowa w § 3 ust. 6 Regulaminu.
6. Zamówienia składane w soboty, niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.
7. Po zaksięgowaniu środków na koncie Zleceniobiorca powiadomi Kuriera o konieczności odbioru Przesyłki od Zleceniodawcy.
8. W przypadku realizacji umowy przewozu przez przewoźnika DHL lub GLS, lub DPD, lub UPS, lub FedEx, lub Geis, lub Pocztex, lub InPost, lub Raben, lub Rohlig Suus, lub Hellmann, lub TNT Zleceniodawca jest zobowiązany do wydrukowania wygenerowanego elektronicznie listu przewozowego, a następnie – do dołączenia go  do Przesyłki przekazywanej Kurierowi. W przypadku nie dopełnienia powyższego obowiązku Zleceniobiorca sporządzi wydruk wygenerowanego elektronicznie listu przewozowego na koszt Zleceniodawcy zgodnie z cennikiem.
9. Przesyłka może zostać odebrana  przez Ekurier od Zleceniodawcy spod wskazanego przez Zleceniodawcę adresu, bądź może zostać dostarczona przez Zleceniodawcę do biura Zleceniodawcy, w godzinach jego pracy.
10. Ekurier przesyła przesyłki w przewidywanym terminie doręczenia lub w gwarantowanym terminie doręczenia określonym w aktualnym Cenniku dostępnym na stronie internetowej serwisu (tj., w Cenniku, który obowiązuje w dacie zawarcia umowy i jest dostępny na stronie internetowej www.ekurier.pl), o ile strony w formie pisemnej nie postanowią inaczej. Zleceniodawca może wydać inną dyspozycję co do terminu doręczenia przesyłki, który może być krótszy niż terminy gwarantowane przez Ekurier, jeżeli Ekurier wyrazi na to zgodę potwierdzoną na liście przewozowym.
11. Zasadą jest doręczanie przesyłki Odbiorcy do rąk własnych. W przypadku gdy Odbiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – przesyłkę doręcza się członkowi organu uprawnionego do jego reprezentowania lub do rąk pracownika upoważnionego do odbioru korespondencji, w tym przesyłek.
12. W przypadku gdy Odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki jest ona zwracana Zleceniodawcy za dodatkową opłatą określoną w Cenniku obowiązującym w dacie zawarcia umowy. Koszty przewozu (w obie strony) ponosi wówczas Zleceniodawca.
13. W przypadku nieobecności Odbiorcy, przedstawiciel Ekurier (lub jego podwykonawcy) pozostawia awizo ze wskazaniem gdzie i kiedy Odbiorca może osobiście (lub przez upoważnionego przedstawiciela) odebrać przesyłkę, bądź zamówić kolejną dostawę przesyłki na adres wskazany w liście przewozowym jako adres doręczenia. Termin do odbioru przesyłki przez Odbiorcę wynosi 3 dni robocze liczone od dnia następnego po dniu pozostawienia awizo. Po upływie terminu odbioru, o ile nie został złożony wniosek określony w ust. 12, przesyłka zwracana jest Zleceniodawcy na jego koszt. Magazynowanie przesyłki odbywa się na koszt Zleceniodawcy.
14. Na pisemny wniosek Zleceniodawcy, Odbiorcy lub Nadawcy, Ekurier może dodatkowo, odpłatnie świadczyć usługę zmiany adresu doręczenia, która może nastąpić w okresie od przyjęcia przesyłki do przewozu do czasu doręczenia jej Odbiorcy.
15. Gdy w umowie Zleceniodawca wskazał, że zobowiązanym do zapłaty jest Odbiorca, w przypadku odmowy zapłaty przez Odbiorcę, do zapłaty zobowiązany jest Zleceniodawca. W takim przypadku, za odmowę przyjęcia przesyłki uważana jest także odmowa zapłaty za doręczenie przesyłki przez Odbiorcę. Postanowienie ust. 9 stosuje się odpowiednio.

§ 8

1. Nadawca jest obowiązany oddać Ekurier przesyłkę w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz  oraz wydanie jej bez ubytku i uszkodzenia.
2. Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania, Nadawca jest obowiązany oddać Ekurier w opakowaniu, które powinno między innymi:
a) być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe;
b) być odpowiednio wytrzymałe;
c) uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów;
d) być opisane gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie np. „góra/dół” lub „uwaga szkło” itp.
e)zawierać wewnątrz opakowania stosowne zabezpieczenia chroniące zawartość przesyłki przed uszkodzeniami.
W opakowaniu przesyłki nie wolno stosować zabezpieczeń mogących uszkodzić tę lub inne przewożone przesyłki.
3. Zleceniodawca obowiązany jest poinformować Ekurier o rodzaju przesyłki, jeśli jej zawartość jest tego rodzaju, że wymaga dochowania szczególnej ostrożności przy jej przewożeniu.
4. Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki wlicza się do jej masy.

§ 9

Przesyłkę nie spełniającą warunków wymienionych w § 8 Ekurier może przyjąć do przewozu tylko po łącznym spełnieniu poniższych warunków:
a) gdy tak opakowana przesyłka nie stanowi potencjalnego zagrożenia dla innych przesyłek;
b) gdy tak opakowana przesyłka nie stanowi dla Ekurier zbyt uciążliwego przedmiotu przewozu, w szczególności nie jest prawdopodobne, aby opakowanie i zawartość przesyłki uległy uszkodzeniu w czasie transportu;
c) Nadawca przesyłki która nie spełnia warunków określonych w § 6 lub w § 8, złoży na liście przewozowym pisemne oświadczenie o stanie przesyłki oraz oświadczenie zgodnie z którym, w związku z jej stanem przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia lub ubytki w zawartości przesyłki w czasie transportu, a także opóźnienia spowodowane potrzebą ewentualnego zabezpieczenia lub przepakowania przesyłki. Koszty ewentualnego zabezpieczenia lub przepakowania przesyłki ponosi Nadawca.

§ 10

1. Przyjęcie przesyłki od Nadawcy odbywa się na podstawie listu przewozowego Ekurier lub jego podwykonawcy. Oryginał listu przewozowego otrzymuje Nadawca, kopia zostaje w Ekurier lub u podwykonawcy, kolejne kopie listu przewozowego towarzyszą przesyłce i na co najmniej jednej z nich pobierane jest potwierdzenie odbioru w formie: imię, nazwisko i podpis Odbiorcy oraz data i godzina doręczenia przesyłki.
2. Ekurier dopuszcza możliwość zlecania wypełniania listów przewozowych w formie elektronicznej. W takim przypadku procedura opisana w ust. 1 ma swój odpowiednik w formie elektronicznej, a potwierdzenie odbioru pobierane jest na wydruku dotyczącym danej przesyłki.
3. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za szkody, powstałe w wyniku podania w liście przewozowym nieprawdziwych danych dotyczących rodzaju przesyłki, jej stanu, wagi itp., jeżeli na skutek podania tych nieprawdziwych danych doszło do wyrządzenia szkody  Ekurier, podwykonawcy, bądź osobom trzecim.
4. Od momentu przyjęcia przesyłki do chwili jej doręczenia Ekurier może dokonać sprawdzenia czy przesyłka odpowiada oświadczeniom Nadawcy zawartym w liście przewozowym, w szczególności czy zadeklarowana zawartość lub waga odpowiada rzeczywistej i czy nadawana przesyłka nie podlega wyłączeniu z usługi przewozu przesyłek towarowych.
5. Jeżeli zachodzi konieczność sprawdzenia zawartości przesyłki lub jej zabezpieczeń, to sprawdzenia takiego dokonuje się w obecności Nadawcy, a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe albo gdy nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, przedstawiciel Ekurier dokonuje sprawdzenia w obecności dwóch osób zaproszonych przez siebie do tej czynności.
6. Wynik sprawdzenia zamieszcza się w liście przewozowym albo dołączonym do niego protokole, podpisanym przez osoby obecne w toku sprawdzenia.
7. Koszty sprawdzenia zostaną doliczone do ceny wykonywanej usługi.
8. Niezgodności o których mowa w ust. 4 stanowią podstawę do odmowy wykonania umowy, a także zmiany warunków umowy przewozu określonych w liście przewozowym.
9. Ekurierowi przysługuje prawo do weryfikacji naliczonych opłat za świadczone usługi. W szczególności Ekurier ma prawo do weryfikacji wagi i rozmiarów przesyłki. Niezgodność tych danych z informacjami podanymi przez Zleceniodawcę stanowi podstawę do odpowiedniej zmiany ceny wykonywanej usługi, zgodnie z Cennikiem.
10. W przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w ust. 9 skutkującej wzrostem ceny wykonania Usługi, Ekurier uprawniony jest do naliczenia opłaty uzupełniającej  według obowiązującego Cennika (tj. według Cennika obowiązującego w dacie zawarcia umowy) oraz wystawienia na przecz Zleceniodawcy uzupełniającej faktury VAT.

§ 11

1. Zleceniodawca ma obowiązek zamieścić na przesyłce bądź na jej opakowaniu podany na liście przewozowym adres, który musi być czytelny, bez śladów wycierania lub skreśleń, a w szczególności musi posiadać kod pocztowy, przy czym Ekurier zapewnia dostęp do pocztowych książek kodowych we wszystkich punktach przyjmowania przesyłek.
2. Ekurier może zwolnić Nadawcę z obowiązku opisanego w ust. 1 na podstawie pisemnego oświadczenia Nadawcy, w którym przyjmuje on odpowiedzialność za ewentualne opóźnienie lub nie doręczenie przesyłki, a także za ewentualną szkodę materialną wynikłą z opóźnienia w doręczeniu przesyłki, jeśli owo opóźnienie jest wynikiem naruszenia przez Nadawcę obowiązków określonych w ust. 1.

§ 12

Przyjęcie przez Ekurier przesyłki do przewozu nie uzasadnia domniemania, iż jej zawartość odpowiadała warunkom zawartym w niniejszym Regulaminie.

§ 13

1. W przypadku uszkodzenia lub ubytku przesyłki przedstawiciel Ekurier obowiązany jest spisać protokół w obecności Odbiorcy, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku przesyłki. Otwarcie przesyłki przez Odbiorcę może nastąpić najwcześniej po pokwitowaniu jej odbioru.
2. przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń  powoduje wygaśnięcie roszczeń  z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba  że: 1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego, 2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika, 3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika, 4) szkodę  niedającą  się z zewnątrz zauważyć  uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił,  że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.
3. Zastrzeżenia dotyczące wykonania usługi przewozu, bądź stanu przesyłki, powinny być wpisane przez Odbiorcę w chwili jej przyjęcia na potwierdzeniu odbioru przesyłki.

§ 14

1.Opłata za usługi następuje według obowiązującego Cennika (tj. według Cennika obowiązującego w dacie zawarcia umowy) oraz odbywa się na podstawie faktury VAT wystawianej przez Zleceniobiorcę. Zleceniodawca dokonuje wyboru sposobu zapłaty w toku składania Zamówienia poprzez wybór jednego  sposobu spośród kilku sposobów zapłaty przedstawionych na stronie internetowej serwisu.   Zleceniodawca ma prawo żądać aktualnego Cennika Ekurier lub wyceny przesyłki w trakcie składania zamówienia.
2.W przypadku braku zapłaty przez Zleceniodawcę za Usługę w terminie,  bądź braku zapłaty faktury uzupełniającej VAT , o której mowa w § 10 ust. 10 w terminie w niej wskazanym, Ekurier uprawniony jest do zlecenia sporządzenia pisemnego wezwania Zleceniodawcy do zapłaty, którego koszt stanowi sumę 10,00 PLN z zastrzeżeniem postanowień § 14 ust. 5
3.Koszt wskazany w ust. 2 naliczany jest względem Zleceniodawcy jednorazowo i stanowi sumę odpowiadającą poniesionemu przez Ekurier kosztowi sporządzenia i nadania wezwania przesyłką poleconą  za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe z zastrzeżeniem postanowień § 14 ust. 4.
4. W przypadku braku zapłaty na skutek wezwania kwoty w całości (np. brak zapłaty w zakresie odsetek bądź kosztów wezwania) Zleceniobiorca wezwie Zleceniodawcę  pisemnie do zapłaty brakującej kwoty obciążając Zleceniodawcę kosztami pisemnego wezwania do zapłaty w wysokości 10,00 PLN, który naliczany będzie jednorazowo i stanowi sumę odpowiadającą poniesionemu przez Ekurier kosztowi sporządzenia i nadania wezwania przesyłką poleconą  za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe;
5. Wobec Zleceniodawcy prowadzącego działalność gospodarczą  i działającego w ramach i w związku z działalnością gospodarczą, zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dn. 08.03.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

§ 15

Zleceniodawca zobowiązany jest podać w liście przewozowym rzeczywistą wartość przesyłki i opis zawartości.
W przypadku zadeklarowania rzeczywistej wartości przesyłki wyższej niż 500,00 zł Ekurier zobowiązany jest do ubezpieczenia przesyłki w imieniu i na rzecz Nadawcy. Koszt ubezpieczenia ponosi Zleceniodawca, o czym jest informowany przed zawarciem umowy przewozu.
Wyciąg z umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy Ekurier a instytucją ubezpieczeniową jest dostępny na stronie internetowej przewoźnika, któremu Zleceniobiorca zleci wykonanie usługi. Wyciąg z Umowy ubezpieczenia pomiędzy przewoźnikiem a Ubezpieczycielem jest dostępny dla Zleceniodawcy  na jego żądanie.
Nadawca podpisując list przewozowy z zadeklarowaną wartością przesyłki i opisem zawartości potwierdza tym samym, iż zapoznał się z warunkami zawartej na jego rzecz umowy ubezpieczenia i akceptuje je jako obowiązujące w przewozie przesyłek o zadeklarowanej wartości powyżej 500,00 zł.

§ 16

Dopóki przesyłka znajduje się w posiadaniu Ekurier, lub osoby, która dzierży ją w jej imieniu, Ekurier przysługuje prawo zastawu na niej, celem zabezpieczenia roszczeń Ekurier wynikających z umowy przewozu tejże przesyłki.

§ 17

1. Ekurier ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki na zasadach określonych w ustawie Prawo przewozowe oraz w kodeksie cywilnym.
2. Ekurier nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie przesyłki powstały z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy, Nadawcy lub Odbiorcy.
3. Ekurier nie ponosi ponadto odpowiedzialności jeśli:
a) przesyłka została źle zaadresowana (tj. niepodanie lub błąd w nazwisku, nazwie firmy, ulicy, numerze, miejscowości lub kodzie pocztowym Odbiorcy), a opóźnienie lub szkoda powstały na skutek wskazania przez Zleceniodawcę złego adresu doręczenia;
b) Odbiorca zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę, a opóźnienie lub szkoda powstały na skutek wskazania przez Zleceniodawcę złego adresu doręczenia;
c) opóźnienie lub szkoda są skutkiem tego,  że zawartość faktyczna przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną na liście przewozowym;
d) opóźnienie lub szkoda są skutkiem tego,  że waga przesyłki nie zgadza się z wagą deklarowaną na liście przewozowym;
e) szkoda powstała na skutek szczególnej podatności rzeczy na ubytek lub zniszczenie wskutek wad lub naturalnych właściwości, którym Ekurier nie mógł przeciwdziałać;
f) opóźnienie lub szkoda powstały na skutek ładowania, rozmieszczenia lub wyładowywania rzeczy przez Zleceniodawcę, Nadawcę lub Odbiorcę;
g) przewozu przesyłek, które zgodnie z przepisami lub umową powinny być dozorowane, jeżeli szkoda wynikła z przyczyn, którym miał zapobiec dozorca.
4. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki przedstawiciel Ekurier obowiązany jest spisać protokół w obecności Odbiorcy, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz przyczyna opóźnienia przesyłki .
5. uchylony.
6. uchylony.
7. W przypadku przesyłek doręczanych za pobraniem, do chwili ich doręczenia, Ekurier ponosi odpowiedzialność za przesyłkę na zasadach opisanych w niniejszym rozdziale, natomiast odpowiedzialność Ekurier za pobrane od Odbiorcy środki pieniężne rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia przez Ekurier ich pobrania;

§ 18

1. Wszelkie reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przewozu lub nieodpłatnej usługi elektronicznej, przyjmuje Centrala Ekurier znajdująca się pod adresem: Ekurier sp. z o.o. w Tarnowskich Górach przy ul. Oświęcimskiej 2. Reklamacja może być także składana w formie elektronicznej poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacji na adres info@ekurier.pl, obejmującego dane określone w ust. 4 niniejszego postanowienia.
2. Podmiotami legitymowanymi do zgłoszenia reklamacji (zwanymi dalej „Reklamującymi”) są:
a) Zleceniodawca;
b)Nadawca;
c) Odbiorca;
3. uchylony.
4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
a) Nazwę i siedzibę (adres) przewoźnika (Ekurier lub jego partnera)
b) nazwę oraz adres Reklamującego;
c) tytuł reklamacji z odpowiednim uzasadnieniem;
d) odpowiedni/e protokół/ły, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jeżeli takowe zostały sporządzone;
e) nazwę banku i numer konta bankowego albo adres na który przewoźnik powinien przekazać kwotę roszczenia:
f) potwierdzenie nadania przesyłki (list przewozowy);
g) kwotę roszczenia;
h) wykaz załączonych dokumentów;
i) podpis Reklamującego.
6. Termin wyjaśnienia i załatwienia reklamacji nie może przekroczyć 30 dni licząc od dnia wniesienia prawidłowo wypełnionej reklamacji. W przypadku jakichkolwiek uchybień proceduralnych zaistniałych w trakcie wnoszenia reklamacji Ekurier informuje o tym Nadawcę na piśmie wzywając do uzupełnienia lub uściślenia dokumentów reklamacyjnych w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Wówczas trzydziestodniowy termin jest liczony od daty uzupełnienia reklamacji.
7. Po rozpatrzeniu reklamacji Ekurier powiadamia Reklamującego na piśmie o uznaniu, częściowym uznaniu lub oddaleniu reklamacji. W każdym z powyższych przypadków powiadomienie zawiera:
a) uzasadnienie sposobu załatwienia reklamacji;
b) ewentualną kwotę odszkodowania oraz termin i sposób przekazania należności.

§ 19

Przesyłkę uważa się za utraconą, jeżeli nie została doręczona Adresatowi w terminie 30 dni od daty doręczenia ustalonej na podstawie Umowy.

§ 20

1. Nadawcy, Odbiorcy lub Zleceniodawcy nie będącymi Konsumentami nie przysługuje prawo potrącenia wierzytelności  od przeszłych, aktualnych bądź przyszłych należności wobec Ekurier.
2. Jeżeli Nadawca, Odbiorca lub Zleceniodawca nie jest Konsumentem przelew wierzytelności przysługujących mu wobec Ekurier  na osobę trzecią może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Ekurier.

§ 21

1. W serwisie internetowym dostępne są następujące, nieodpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Zleceniodawcy:
- prowadzenie konta;
- formularz zamówienia;
2. W celu utworzenia konta w serwisie internetowym na stronie www.ekurier.pl, wymagane jest dokonanie przez Zleceniodawcę nieodpłatnej rejestracji, polegającej na wypełnieniu formularza rejestracji dostępnego na stronie internetowej serwisu oraz potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie pola ,,zarejestruj”, na skutek czego formularz rejestracji zostanie przesłany drogą elektroniczną do Zleceniodawcy. W trakcie rejestracji Zleceniodawca ustala indywidualne hasło niezbędne Kupującemu do zalogowania się na założonym koncie oraz login.
3. W trakcie procesu rejestracji i składania zamówienia, Zleceniodawca ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu, akceptując jego treść poprzez oznaczenie w formularzu pola ,,zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu”. Akceptacja treści Regulaminu jest warunkiem koniecznym dla zawarcia umowy i złożenia zamówienia.
4. Umowa o świadczenie usługi konta zostaje zawarta z chwilą otrzymania
przez Zleceniodawcę potwierdzenia rejestracji przesłanego przez Zleceniobiorcę na adres poczty elektronicznej Zleceniodawcy wskazany przez niego w formularzu rejestracji.
5.  Usługa elektroniczna prowadzenie konta świadczona jest przez czas nieoznaczony. Zleceniodawca może w każdej chwili bez podania przyczyny zrezygnowania z Konta poprzez wysłanie żądania do Zleceniobiorcy. Oświadczenie woli Zleceniodawcy może nastąpić  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Zleceniobiorcy: info@ekurier.pl lub pisemnie na adres: Ekurier sp. z o.o. Tarnowskie Góry ul. Oświęcimska 2.
6. Zleceniodawca może w każdej chwili dokonać zmiany danych podanych podczas rejestracji, z wyjątkiem loginu.
7. Zleceniodawca korzysta z usługi ,,formularz zamówienia” z chwilą  rozpoczęcia składania zamówienia zgodnie z §7. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem.
8. O zmianach Regulaminu i zarejestrowani Zleceniodawcy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na adres wskazany przy rejestracji). W przypadku braku akceptacji nowego regulaminu przez Zleceniodawcę, jest on obowiązany powiadomić o tym fakcie Zleceniobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej Usługodawcy: info@ekurier.pl lub pisemnie na adres: Ekurier sp. z o.o. Tarnowskie Góry ul. Oświęcimska 2.

§ 22

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
2.  Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; 2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
3. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które stanowi załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje także w odniesieniu do umów przewozu rzeczy, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

§ 23

1. Administratorem danych osobowych jest Zleceniobiorca.
2. Zleceniobiorca przetwarza dane osobowe Zleceniodawców, Nadawców oraz Odbiorców i   przekazanych mu dobrowolnie w celu zawarcia umowy przewozu, a także w celu zawarcia usług świadczonych drogą elektroniczną.
3. Dane osobowe Zleceniodawców, Odbiorców i Nadawców są przetwarzane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych lub na podstawie wyrażonej zgody.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
5. Nie podanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie Zamówienia, bądź wykonanie innej usługi przez Zleceniobiorcę.
6.  Każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich aktualizacji, poprawiania lub zaprzestania przetwarzania.
7. Zleceniodawca przekazuje dane osobowe Przewoźnikowi w zakresie niezbędnym do realizacji umowy przewozu.

§ 24

1. Regulamin niniejszy znajduje się we wszystkich Punktach Obsługi Klienta Zleceniobiorcy oraz na oficjalnej stronie internetowej www.ekurier.pl. Zleceniodawca jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przekazaniem przesyłki Ekurier.
2. Regulamin w treści niniejszej wchodzi w życie z dniem 05.09.2018 roku i ma zastosowanie do umów zawartych po tej dacie.
3. Zmiana Regulaminu dokonana przez Zleceniobiorcę wchodzi w życie po upływie 2 dni od daty opublikowania zmiany na stronie internetowej serwisu. Zmiana Regulaminu dokonana przez Zleceniobiorcę nie spowoduje zmiany postanowień umów zawartych przed datą wejścia w życie zmiany postanowień Regulaminu.
4. Zmiana Regulaminu dokonana przez Zleceniobiorcę będzie miała zastosowanie do umów zawieranych po dacie wejścia w życie zmiany Regulaminu.

§ 25

1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy przewozu, strony tejże umowy będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z wykonaniem umowy przewozu        jest prawo polskie.
2. Każdy Zleceniobiorca, Nadawca, czy tez Odbiorca może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych są udostępniane są przez Prezesów Sądów Okręgowych.
3. Do rozstrzygania sporów powołany jest sąd rzeczowo i miejscowo właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Polityka Prywatności ekurier.pl

§1 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest Ekurier Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowskich Górach, przy ulicy Oświęcimskiej 2, ( zwaną dalej „Ekurier” ), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000358967, o numerze NIP 6452505842 i numerze REGON 241641956, e-mail: info@ekurier.pl.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej znajdą Państwo informację niezbędne ze względu na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.
3. Podanie danych jest dobrowolne.
4. Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
5. Dane osobowe przetwarzane na poniższej stronie wykorzystywane są w celu kontaktu z Tobą, świadczenia usługi prowadzenia konta klienta oraz świadczenia Usług brokera kurierskiego jak również odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania, na podstawie Twojej zgody i zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO).
6. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
    a) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
    b) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;
7. Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały albo do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze świadczenia na Twoją rzecz Usług.
8. Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone.
§2 PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo:
    1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
    2. do sprostowania (poprawiania swoich danych);
    3. do usunięcia danych - Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać abyśmy je usunęli.
    4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych - Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
    5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
    6. do przenoszenia danych - Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
    7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
    8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W przypadku gdy skorzystasz z prawa do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania przeniesienia danych lub niepodlegania pod decyzję opierającą się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania, udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem.
Jako Administrator Danych Osobowych zastrzegamy możliwość przedłużenia wyżej wymienionego terminu maksymalnie do okresu 2 miesięcy, w przypadku gdy Twoje żądanie będzie miało skomplikowany charakter lub liczba żądań będzie znaczna. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, w wyżej określonym terminie miesiąca od otrzymania żądania lub żądań poinformujemy Cię o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.
Skorzystanie z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych przed Administratora jest wolne od opłat. Jednakże zgodnie z postanowieniami RODO Administrator Danych Osobowych może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości za dostarczenie osobie, której dane dotyczą lub odmówić realizacji uprawnienia w przypadku:
    a) żądania kolejnej kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
    b) żądania ewidentnie nieuzasadnionego;
    c) żądania nadmiernego, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter;
Wysokość naliczonej opłaty, o której mowa powyżej będzie ustalana indywidualnie, będzie rozsądna oraz jej wysokość będzie uwzględniać administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań jakie ponieść muszę jako Administrator Danych Osobowych.
§3 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH
1. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika takie jak:
    imię i nazwisko lub nazwa firmy;
    numer NIP;
    adres;
    adres poczty elektronicznej;
    numer telefonu kontaktowego
    numer rachunku bankowego;
§4 PLIKI COOKIES
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
    a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
    b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
    c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
12. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
    a) Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
    b) W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
§5 LOGI SERWERA
1. Logi serwera - Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
    a) czas nadejścia zapytania,
    b) czas wysłania odpowiedzi,
    c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
    d) informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
    e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
    f) informacje o przeglądarce użytkownika,
    g) informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.